БГ


EN

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на „Хлебни изделия – Княжево” АД и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

С Решение No.1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г., се създава Програмата „Учене през целия живот”. Тя стартира на 01 януари 2007 г. и ще продължи до 31 декември 2013 г. Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.

Изтеглете брошурата тук: ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

реклама